top of page

סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל

טריילר לסרט " צ'איאן ", בימאית משי קופלביץ, 2021

קרן קולנוע גליל פועלת על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג 1993

רשימת רשויות בגליל כפי שמופיע באתר המשרד לנגב ולגליל

http://negev-galil.gov.il/Galil/Pages/NegevMuni.aspx  

 

הגליל כהגדרתו בחוק הנגב והגליל כולל 94 רשויות (שתיים מהן רשויות תעשייתיות - מרכזי תעשייה שיש להם מעמד של רשות מקומית) 

 

בקישור, רשימת כל הרשויות בגליל. ניתן למצוא שם את הגולן את עמק הירדן את טבריה את בית שאן, ואת עמק המעיינות. כל אלו כלולות בהגדרת הגליל

 

להלן מפה ובה פירוט כל האזורים והרשויות הנכללות בתחומי הפעילות של הרשות לפיתוח בגליל - כפי שמופיע באתר החדש של הרשות לפיתוח הגליל

https://www.galil.gov.il/html5/?_id=9459&did=2023&G=9472&SM=9459 

להלן קישור לחוק כפי שמופיע באתר הרשות לפיתוח הגליל

https://www.galil.gov.il/html5/?_id=9489&did=2023&G=9438&SM=9489 

 

מחוז צפון

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96_%D7%94%D7%A6%D7%A4%D7%95%D7%9F  

עם התקבל התקנות החדשות ב- 2019, לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קולנוע המאפשרות סיוע להפקת סרטים אזוריים בגליל, נפתחה בפני קרן קולנוע גליל הזדמנות היסטורית לבצע שינוי מתקן להתנהלות בשטח

קרן קולנוע גליל משתפת פעולה עם פורום עמיתי קולנוע גליל. שיתוף הפעולה מיועד להיתמך על ידי משרד התרבות והספורט, ובהתאם לתחום התמיכה החדש המיועד לסרטים אזוריים שהוגדר ב-2019 במבחני התמיכה של משרד התרבות והספורט

התמיכה והסיוע יוענקו להפקות אזוריות של סרטים ישראליים מכל הסוגים (סרטים עלילתיים באורך מלא, סרטים קצרים או סרטים תיעודיים) המתקיימות בעיקרן באזור הגליל, כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג- 1993

כללים ונהלים להגשת בקשה לתמיכה

הקרן תסייע לבקשות תמיכה בסרטים של יוצרים שמלאו להם 18 שנים לפחות

מגיש בקשת התמיכה לקרן יהיה אך ורק היוצר בעל הזכויות המלאות בהפקת הסרט

 על הסרט או הפרוייקט המוגשים במסגרת בקשת תמיכה לענות על אמות המידה הכלולות במבחנים לחלוקת כספי התמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע, בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה- 1985; ובכפוף לכללי הקולנוע (הכרה בסרט כסרט ישראלי) התשס"ה-2005; בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק הקולנוע התשנ"ט-1999; בכפוף להוראות הדין הכלולות בחוק זכויות יוצרים התשס"ח-2007; בכפוף להוראות הדין ולאמות המידה הכלולות בחוק יסודות התקציב (תיקון מס' 40) התשע"א-2011; או בכפוף לחוקים, תקנות, מבחנים, כללים ונהלים אשר יבואו במקום החוקים, התקנות, המבחנים, הכללים והנהלים הנ"ל

 מגישי בקשות תמיכה בסרטים רשאים להגיש בקשות לתמיכה, על פי כללי הקרן ונהליה ובהתאם למטרותיה, במסלולים השונים כפי שייקבעו על ידי הנהלת הקרן, בהפקות סרטים, בהשלמות הפקת סרטים ובפיתוח פרוייקטים, תסריטים וסרטים בתחומים הבאים

א. סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא: סרטים ישראליים באורך של למעלה מ-60 דקות, המיועדים להקרנה בבית קולנוע, ובכלל זה סרטים ישראליים עלילתיים באורך מלא באנימציה

ב. סרטי תעודה: סרטי תעודה וסרטי תעודה מורכבים, כהגדרתם בסעיף 17 לכללי התקשורת, ובכלל זה סרטי תעודה באנימציה

ג. סרטים קצרים: סרט ישראליים שהם סרטים עלילתיים, לרבות דרמה או אנימציה ולמעט סרטי סטודנטים, שאורכם אינו עולה על  60 דקות, ושמיועדים, בין השאר, להקרנה בבית קולנוע

 תמיכת הקרן בעד סיוע לסרט מסוים לא תעלה על 80% מעלות הפקת

 

 לא תינתן תמיכה לסרט שמוסד אחר הנתמך על ידי משרד התרבות והספורט העניק לו תמיכה, באותו תחום או בתחום תמיכה אחר, אלא אם התקבל לכך אישור מיוחד ממנכ"ל הקרן. יחד עם זאת, ניתן להגיש בקשות תמיכה לקרן במקביל להגשת בקשות תמיכה המוגשות לקרנות  אחרות

על אף האמור, תוכל הקרן  לתמוך בסרט ייעודי או סרט אזורי הנתמך בתחומים אלו על ידי מוסד אחר הנתמך על ידי משרד התרבות והספורט, לפי הגדרתם של תחומים אלו על ידי המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע

 

 עותק אחד לפחות, מכל סרט שהופק בתמיכת הקרן, יועבר לשימור בארכיון, למטרות מחקר ושימוש ציבורי, ובלבד שהוא מוסד העומד במבחני תחום ט'  של המבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע

 סרט המופק בסיוע הקרן יציין את תמיכת הקרן, ואת תמיכת משרד התרבות והספורט, הניתנת על פי המלצת המועצה לקולנוע; ציון כאמור יופיע בכותרות הפתיחה ובכותרות הסיום של הסרט וייכללו בו הקרן, המשרד והמועצה, בצירוף סמליל הקרן, סמליל משרד התרבות והספורט וסמליל המועצה, בנוסחים כפי שיסופקו על ידי הקרן, ולפי הנחיות הקרן

 סרט ישראלי שהופק בסיוע הקרן, יוצג כסרט ישראלי בכל הקרנה פומבית שלו בארץ או בחוץ לארץ, לרבות בפרסומים רשמיים או שיווקיים נלווים, בדרך המקובלת לעניין זה; למען הסר ספק, אין באמור כדי למנוע הצגת סרט שהוכר כסרט ישראלי על פי תקנות הקולנוע, כסרט שהופק במשותף

בין מפיק ישראלי למפיק זר (קופרודוקציה בין–לאומית)

חובה על הסרטים המוגשים לעמוד בהגדרות הבאות

אזור הגליל" – כמשמעותו בחוק הרשות לפיתוח הגליל, התשנ"ג-1993"

תושב אזור הגליל" – מי שמקום המגורים הקבוע שלו הוא באזור הגליל"

 לפחות 40% מבין כל אחת מהקבוצות האלה הם תושבי אזור הגליל : היוצרים המשתתפים בהפקת הסרט (במאי, תסריטאי ועורך), השחקנים והמבצעים, הצוות הטכני-הנדסי, וצוות ההפקה; לעניין זה, יראו במאי, צלם או איש סאונד שאינו תושב אזור הגליל, כאילו הוא תושב האזור, אם הוא מעסיק לצדו עוזר במאי, עוזר צלם או עוזר סאונד, לפי העניין, שהוא תושב אזור הגליל

: בתקציב ההוצאות להפקת הסרט מתקיים אחד משני אלה

 לפחות 30% מתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לרכישת טובין או שירותים באזור הגליל

 לפחות 51% מתקציב שכר העבודה הכלול בתקציב ההוצאות להפקת הסרט משמש לתשלום שכר עבודה לתושבי אזור הגליל, בתמורה לעבודתם במסגרת הפקת הסרט

: בהפקת הסרט יתקיים אחד משני אלה לפחות

  מרבית ימי הצילום של הסרט מתבצעים באזור הגליל ומרבית הצילומים שבעותק הבסיסי של הסרט, בהיקף שלא יפחת מ–55% מאורכו, בוצעו באזור הגליל

  ארבעה אנשים לפחות מקרב צוות ההפקה של הסרט המנויים להלן, ובהם במאי או תסריטאי, הם תושבי אזור הגליל

.מפיק ומפיק בפועל, במאי, תסריטאי, צלם ראשי, עד שניים מבין השחקנים הראשיים, מלחין, עורך, מעצב אמנותי

לוגו מועצה 2-שקוף.png
לוגו מועצה 1-שקוף.png
bottom of page